Gedragscode Eigen Krachtvoer

Gedragscode Eigen Krachtvoer

Eigen Krachtvoer is een sociale firma waar iedereen welkom is, we willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt.
Ongewenst of niet integer gedrag past daar niet bij.
We tolereren geen geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van sociaal onacceptabel gedrag.

Als deelnemer of medewerker van Eigen Krachtvoer kom je soms in contact met kwetsbare mensen en daarom is het belangrijk om elkaars grenzen te kennen en te respecteren. Deze gedragscode is voor al onze deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, coördinatoren en bestuur. De gedragscode valt uiteen in twee delen: het eerste deel gaat over integer gedrag, het tweede deel gaat over ongewenst gedrag. Na het lezen ken je de gedragscode van Eigen Krachtvoer en weet je hoe wij met elkaar om willen gaan. Aan het einde staat wat je doet als de gedragscode overschreden wordt.

Wat is integer gedrag?

WEES BETROUWBAAR
Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAAK HET BESPREEKBAAR
Zorg ervoor dat je met de anderen binnen Eigen Krachtvoer het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.

RESPECTEER ELKAAR
Ga netjes om met je omgeving en de spullen. We zijn te gast op locaties. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van foto’s en gegevens. Eigen Krachtvoer wil voor iedereen een veilige omgeving zijn: deelnemers en medewerkers worden niet gefilmd of gefotografeerd zonder dat hier toestemming voor is gevraagd.

DRANK EN DRUGS
Het is niet de bedoeling dat deelnemers of medewerkers tijdens het uitvoeren van hun taken onder zware invloed zijn van alcohol en/of drugs. In de keuken en op bijeenkomsten of andere festiviteiten georganiseerd door Eigen Krachtvoer wordt verwacht dat een ieder verantwoordelijk omgaat met de consumptie van alcohol.

HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID
Alle mensen die voedsel bereiden houden zich aan voedselveiligheid- en hygiënevoorschriften volgens de HACCP. De aanwijzingen van het bestuur en/of de coördinator dienen opgevolgd te worden.

EERLIJK DELEN
Vrijwilligers kunnen dezelfde maaltijd en hoeveelheid als de gasten en medewerkers mee-eten. Het is niet toegestaan dat er voedsel wordt achtergehouden voor privégebruik.

VOORBEELDFUNCTIE
Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt voor alle medewerkers van Eigen Krachtvoer: vrijwilligers, workshopdocenten, wildplukgidsen en coördinatoren die Eigen Krachtvoer vertegenwoordigen. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

Wat is ongewenst gedrag?

DISCRIMINATIE
Hieronder wordt verstaan het uiten van vooroordelen tegen iemand op grond van ras, geloof, cultuur, sekse, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Hier geldt dat het niet zozeer de vraag is of de ‘dader’ meent dat hij/zij niet discriminerend is opgetreden, maar of het ‘slachtoffer’ zich gediscrimineerd voelt.

VERBALE EN FYSIEKE AGRESSIE
Hieronder vallen alle fysiek en/of verbaal gewelddadige gedragingen. Onder agressief gedrag wordt ook begrepen: dreigen met geweld, hardhandigheid, schelden/vernederen, veelvuldig gebruik van krachttermen, pestgedrag en intimidatie.

SEKSUELE INTIMIDATIE
Hieronder wordt verstaan iedere vorm van seksueel getinte aandacht voor een ander, waarbij het er niet in de eerste plaats om gaat of de ‘dader’ zijn/haar gedrag intimiderend oordeelt, maar veeleer of ‘het slachtoffer’ zich geïntimideerd voelt. Bijvoorbeeld: opdringerigheid, ongewenste aanrakingen, seksueel getinte/dubbelzinnige opmerkingen maken, uitnodigen tot seksueel contact of confronteren met seksueel getinte afbeeldingen

Wat doe je als de gedragscode overschreden wordt?

Ga bij overschrijding van de regels door een deelnemer of medewerker in gesprek, of meld het bij de coördinator, zodat die het gesprek kan aangaan.
Licht indien nodig de beheerder van de locatie in. Wanneer er sprake is van geweld, seksuele intimidatie of andere strafbare feiten, licht dan altijd het bestuur in. Het bestuur kan in een persoonlijk gesprek iemand de toegang tot Eigen Krachtvoer ontzeggen. Zo nodig doet het bestuur aangifte bij de politie.

Mocht de klacht het bestuur van Eigen Krachtvoer betreffen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Eigen Krachtvoer. De contactgegevens van het bestuur en de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website van Eigen Krachtvoer (www.eigenkrachtvoer.nl). Neem contact op met het bestuur of de vertrouwenspersoon als je advies nodig hebt over welke stappen je dient te zetten.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, prettige en gezellige omgeving.