Vertrouwenspersoon Eigen Krachtvoer

Vertrouwenspersoon Eigen Krachtvoer

Inleiding
In Eigen Krachtvoer zijn diversiteit, gelijkwaardigheid, acceptatie en veiligheid belangrijke uitgangspunten. Ongewenst gedrag, zoals racisme, sexisme, discriminatie, (verbale) agressie, pesten en dergelijke, tolereren we niet en we spreken elkaar erop aan als we het zien.

Medewerkers, ZZP’ers, vrijwilligers en deelnemers van Eigen Krachtvoer kunnen als zij een klacht hebben de bestuurder of één van de coördinatoren aanspreken. In sommige situaties kan het voorkomen dat men liever met een vertrouwenspersoon praat, bijvoorbeeld:
-als het een delicate kwestie betreft, die men in vertrouwelijke sfeer wil bespreken;
-als het een klacht betreft over de bestuurder zelf;
-als het belangrijk is om met iemand te spreken die afstand heeft tot de organisatie.

Tjitske Kooistra is de vertrouwenspersoon die kan worden aangesproken. Hoewel zij werkt voor Eigen Krachtvoer als freelance jobcoach en adviseur, heeft zij voldoende afstand tot de organisatie om een onafhankelijke positie in te kunnen nemen. Indien zich onverenigbaarheden voordoen, kan zij beroep doen op de Raad van Toezicht van Eigen Krachtvoer.
Tjitske heeft geheimhoudingsplicht en zij zal nimmer informatie doorgeven of stappen ondernemen zonder de goedkeuring van de klager of melder.

Uitgangspunten
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht over de informatie die haar in de functie van vertrouwenspersoon wordt toevertrouwd;
De vertrouwenspersoon kan een beroep doen op het verschoningsrecht (mag weigeren te getuigen voor een rechter).

Taken van de vertrouwenspersoon
Emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van diegene die geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen;
Nagaan wat degene die het voorval meldt wil dat er met de melding gedaan wordt (uitgangspunt is dat de vertrouwenspersoon niets doet zonder overleg met en toestemming van de melder);
In overleg met de klager/melder analyseren van wat er precies aan de hand is;
Het onderzoeken van mogelijke oplossingen m.b.t. de gemelde klacht en het adviseren over hoe verder te handelen;
Indien bemiddeling mogelijk is: in overleg met de klager/melder en Eigen Krachtvoer zoeken naar een bemiddelaar;
Indien een klacht ingediend wordt: het begeleiden en ondersteunen van de klager/melder op diens verzoek bij het schriftelijk indienen van de klacht en bij de gesprekken die plaatsvinden;
Verlenen van adequate nazorg;
Indien de vertrouwenspersoon verdere professionele begeleiding noodzakelijk acht, adviseert deze de klager/melder over de bestaande mogelijkheden;
Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder over het beleid en mogelijke preventieve maatregelen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag;
Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon voor Eigen Krachtvoer is Tjitske Kooistra. Als je een afspraak wilt maken met haar dan kan dit via telefoonnummer 06-22166174 of via Whatsapp. Mocht je haar niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in. Zij belt dan zo spoedig mogelijk terug.

Het eerste gesprek vindt zo snel mogelijk plaats na aanvraag. Gesprekken met de vertrouwenspersoon worden gevoerd op een externe locatie.